Accessibility Tools

Skip to main content

Dr. Imre László

vármegyei jegyző

Cím:
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Hivatali főszám:
88/545-000 Mellék: 162

Közvetlen szám: 545-021

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vármegyei jegyző feladatai

 • Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 • Tanácskozási joggal részt vesz a közgyűlés és a bizottságok ülésein, biztosítja a testületek működésének törvényességét.
 • Vezeti a hivatalt, és szervezi annak tevékenységét.
 • Kinevezi a hivatal dolgozóit, és gyakorolja felettük az alapvető munkáltatói jogokat.
 • Javaslatot tesz az aljegyző kinevezésére, gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.
 • Dönt a jogszabály által hatáskörébe tartozó, valamint a közgyűlés által rá átruházott feladat- és hatáskörében.
 • Döntésre előkészíti a közgyűlés elnöke hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket.
 • Gondoskodik a hivatal belső ellenőrzésének teljesítéséről.
 • Gyakorolja a hivatali közbeszerzések előkészítése és végrehajtása során a Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatban rögzített feladat- és hatásköröket, kinevezi a közbeszerzési munkacsoport és a Bírálóbizottság tagjait és a témafelelősöket.
 • A hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői létszáma 20 %-áig szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói címet adományozhat a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint az SZMSZ előírásai szerint.
 • Biztosítja az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer teljeskörű dokumentált működését.

Irodák

 • Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési Iroda

  Fabacsovics Zoltán
  vármegyei főépítész, irodavezető
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 127
  Közvetlen szám: 545-070
  E-mail: fabacsovics.zoltan(kukac)vpmegye.hu

  Rajkó Viktória
  területfejlesztési titkár
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 132
  Közvetlen szám: 545-072
  E-mail: rajko.viktoria(kukac)vpmegye.hu

  Szóllásné Haraszti Bernadett
  területfejlesztési referens
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 141
  Közvetlen szám: 545-071
  E-mail: haraszti.bernadett(kukac)vpmegye.hu

   

  Főépítészi, Területrendezési, Területfejlesztési Iroda feladatai 

  Térségi kapcsolatok:

  • Részt vesz a települési önkormányzatok felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységének elősegítésében.
  • Kapcsolatot tart a gazdasági élet szereplőivel, különösen a kereskedelmi és iparkamarával.
  • A települési önkormányzatok felkérése alapján közreműködik a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződésében.
  • A területi tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.
  • Segíti a közgyűlés elnökének a Balatoni Szövetség, és a Balaton Fejlesztési Tanács munkájában való részvételét.
  • Segíti a közgyűlés delegáltjainak munkáját a területfejlesztési fórumokban.
  • Szervezi az együttműködést a települési önkormányzatokkal, a vármegye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel.
  • Ellátja a területfejlesztési szakmai kollégium munkaszervezeti feladatait, ezzel összefüggésben kapcsolatot tart a kollégium tagjaival.

   Területfejlesztés és Területrendezés:

  •  A 2014-2020, valamint a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a 256/2021. (V.18.) Korm. rendeletben a vármegyei önkormányzat részére meghatározott döntéshozatalok előkészítésében történő szakmai közreműködés.
  • Ellátja a vármegye területére vagy térségére készülő területrendezési tervezéssel kapcsolatos feladatokat.
  • Gondoskodik a településrendezési terveknek a vármegyei területrendezési tervekkel való összhangjáról.
  • Ellátja a megrendelői feladatokat a vármegye hosszú távú területfejlesztési koncepciójának, illetve a vármegye területfejlesztési programjának elkészítésében.
  • Részt vesz az épített és természeti környezet védelmével és a térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolásában.
  • Előkészíti állásfoglalásra a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat, az országos területfejlesztési koncepciót és a nemzeti fejlesztési stratégiát.
  • Szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét.
  • Előkészíti állásfoglalásra az országos, valamint a vármegyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat, továbbá a területét érintő területrendezési terveket.
  • Előkészíti állásfoglalásra az illetékességi területét érintően, az országos, valamint kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési terveket.
  • Részt vesz a Központi Statisztikai Hivatallal és más területi adatgyűjtő szervezetekkel együttműködve a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez.
  • Vizsgálja és értékeli a vármegye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja.
  • Véleményezésre előkészíti a vármegyei térképészeti határkiigazítást.
  • Ellátja jogszabályban meghatározott körben a földrajzi nevek megállapításáról és megváltoztatásáról történő döntések előkészítésével kapcsolatos teendőket.
  • Összegyűjti és megőrzi a vármegye területére készült rendezési terveket.
  • Részt vesz a megyei jogú város önkormányzata és az érintett települések önkormányzatai településrendezési terveinek városkörnyéki összehangolása érdekében.
  • Előkészíti állásfoglalásra az országos, a régió, a kiemelt térség területfejlesztési koncepcióját és programját, az országos, a kiemelt térség területrendezési tervét.
  • Elősegíti a vármegyei területfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek, valamint a településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és a településrendezési eszközök, valamint a településfejlesztési tervek és a településrendezési tervek összhangjának megteremtését, ennek érdekében véleményezésre előkészíti és figyelemmel kíséri azokat.
  • Előkészíti véleményezésre az illetékes területi államigazgatási szervek vármegyét érintő fejlesztéseit és pályázatait.
  • Részt vesz a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében.
  • Előkészíti a vármegyei önkormányzat területfejlesztési, és területrendezési feladataival összefüggésben végzett munkájáról szóló beszámolót.
  • A területrendezési hatósági eljárásról szóló jogszabályban foglaltak szerint a területrendezési hatósági eljárások során – szükség esetén – előkészíti a kérelmezői vagy ügyfél státuszból adódó véleményt.
  • Figyelemmel kíséri a vármegyében zajló infrastrukturális fejlesztéseket.

   Környezetvédelem és természetvédelem: 

  • Ellátja a vármegyei környezetvédelmi program készítésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat. Figyelemmel kíséri a környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtását, előkészíti a vármegyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról szóló beszámolót.
  • Előzetesen véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról és a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság elé terjeszti.
  • Előkészíti állásfoglalásra a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteit a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság számára.
  • Elősegíti az 1995. évi LIII. tv. 58. § (7) bekezdésében szereplő egyezség létrehozását.
  • Javaslatot tehet települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására.
  • Ellátja a vármegye területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolását.
  • Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra.
  • A települési önkormányzat felkérése alapján közreműködik a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítésében.
  • Részt vesz a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása érdekében a vármegyei önkormányzat és a települési önkormányzatok között köthető megállapodás, vagy társulás létrehozásának előkészítő munkáiban.
  • Elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét.
  • Véleményezésre előkészíti a fő közlekedési létesítmény intézkedési tervjavaslatát.

   Egyes közszolgáltatások: 

  • Előkészíti a vármegye területét érintő, külön jogszabályban meghatározott villamos-energiakorlátozás sorrendjének véleményezését.
  • Részt vesz a területfejlesztési koncepció alapján a vármegye területére vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott energiaellátási tanulmány készíttetésében.

  Egyéb feladatok

  • Szakmailag segíti a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága, valamint a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság tevékenységét.
  • Ellátja a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium adminisztrációs feladatait.
  • Ellátja a területfejlesztéssel és területrendezéssel, környezet- és természetvédelemmel, térségi kapcsolatokkal, egyes közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos beszerzések és szolgáltatás megrendelések feladatait.
 • Gazdasági Iroda

  Szász Jutka
  irodavezető
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 194
  Közvetlen szám: 545-052
  E-mail: szasz.jutka(kukac)vpmegye.hu

  Farkas Barbara
  költségvetési referens
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 199
  Közvetlen szám: 545-053
  E-mail: farkas.barbara(kukac)vpmegye.hu

  Lisztes Nikolett
  gazdasági referens
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 133
  Közvetlen szám: 545-061
  E-mail: lisztes.nikolett(kukac)vpmegye.hu

  Orbán-Hék Marianna
  gazdasági referens
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 124
  Közvetlen szám: 545-023
  E-mail: orban-hek.marianna(kukac)vpmegye.hu

  Stranszky Csilla
  gazdasági referens
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 190
  Közvetlen szám: 545-055
  E-mail: stranszky.csilla(kukac)vpmegye.hu


  Gazdasági Iroda feladatai

  • Koordinálja a vármegyei önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelet-tervezetének összeállítását.
  • Gondoskodik a költségvetési rendelet és annak módosító rendeletei, a vagyonrendelet, valamint a zárszámadási rendelet Integrált Jogalkotási Rendszerben (-IJR) történő szerkesztéséről.
  • Bizottsági, illetve közgyűlési döntésre előkészíti az önkormányzat költségvetését és vagyongazdálkodást érintő előterjesztéseket. Gondoskodik a gazdasági ágazati döntések végrehajtásáról.
  • Szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet.
  • Az államháztartási információs rendszer keretében szervezi az elfogadott költségvetésről szóló tájékoztató összeállítását.
  • Előkészíti az önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos testületi előterjesztést.
  • Közgyűlési döntésre előkészíti a behajthatatlan követelések törlésére irányuló kérelmeket.
  • Szükség esetén elkészíti a költségvetési rendelet módosításának tervezetét, továbbá elkészíti az előirányzat-módosításokat a közgyűlés elnökének hatáskörében.
  • Szakmailag segíti a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága tevékenységét.
  • Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral.
  • Megállapodás alapján ellátja a vármegyei nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.
  • Ellátja a központi költségvetésből nyújtható támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos pénzügyi feladatokat.
  • Szervezi és ellátja a vármegyei önkormányzat és hivatala tekintetében az operatív gazdálkodási teendőket, kialakítja a számvitel rendjét, vezeti a számviteli nyilvántartásokat.
  • Az éves költségvetéshez kapcsolódóan előirányzat felhasználási ütemtervet készít.
  • Havi információt szolgáltat a vármegyei önkormányzat összesített bevételeinek és kiadásainak alakulásáról.
  • Havonta időközi költségvetési jelentést készít a vármegyei önkormányzat működéséről, valamint a hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok bevételeinek, kiadásainak előirányzati és teljesítési adatairól.
  • A központi gazdasági rendszer igényeinek megfelelően elkészíti havonta az időközi költségvetési jelentést, negyedévente az időközi mérlegjelentést, és gondoskodik határidőben történő leadásáról.
  • Figyelemmel kíséri a gazdálkodás szabályszerűségét a jóváhagyott előirányzatok felhasználása vonatkozásában.
  • Egyezteti és karbantartja a vármegyei önkormányzat, a hivatal, valamint a vármegyei nemzetiségi önkormányzatok törzskönyvi nyilvántartását, intézkedik a Magyar Államkincstár felé a törzsadattárban történő változásokról.
  • Értékbeni nyilvántartást vezet az önkormányzati ingatlanvagyonról, gondoskodik annak a főkönyvi adatokkal és az ingatlan vagyonkataszterrel való egyezőségéről.
  • Ellátja az vármegyei önkormányzat, a hivatal, a vármegyei nemzetiségi önkormányzatok pályázatai, projektjei megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatokat.
  • Intézi a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendőket, a számlakibocsátást.
  • Ellátja a hivatal, a vármegyei nemzetiségi önkormányzatok illetmény nyilvántartásával összefüggő feladatokat a költségvetési információ és beszámoló rendszerének megfelelően.
  • Elvégzi a felújítási, beruházási és rekonstrukciós munkákkal összefüggő pénzügyi feladatokat.
  • Gondoskodik az adóbevallások elkészítéséről és benyújtásáról, továbbá az iroda feladatköréhez kapcsolódó statisztikai jelentések határidőben történő elkészítéséről.
  • Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral a bérszámfejtés, az adatszolgáltatás, az információs rendszer működtetése körében.
  • A Magyar Államkincstár által megküldött adatok alapján havonta elkészíti a bérfeladást, a kapcsolódó főkönyvi számlákat egyezteti.
  • Gondoskodik a közgyűlés tagjai tiszteletdíjának, juttatásainak, költségtérítéseinek számfejtéséhez szükséges adatszolgáltatásról és a folyósításáról a Titkársági és Szervezési Iroda adatszolgáltatása alapján.
  • Gondoskodik az illetmény, a bér, tiszteletdíj, megbízási díj, és egyéb személyi jellegű kifizetések számfejtéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, a szükséges egyeztetések elvégzéséről.
  • Koordinálja a leltározási és a selejtezési feladatokat, az egyes irodákkal együttműködve.
  • Vezeti a befizetendő általános forgalmi adó megállapításához szükséges nyilvántartást.
  • Ellátja az áfá-val kapcsolatos pénzügyi és nyilvántartási feladatokat. Elkészíti az áfa bevallásokat, gondoskodik azok befizetéséről, illetve visszaigényléséről.
  • Gondoskodik a pályázaton nyert támogatások lehívásáról a felmerülő számlanyitási feladatokról.
  • Együttműködik a megbízott belső ellenőr iránymutatása alapján az éves belső ellenőrzési tervek, valamint jelentések előterjesztéseinek összeállításában.
  • Közreműködik az Állami Számvevőszék ellenőrzéseivel kapcsolatos adatszolgáltatásban.
  • Ellátja a jogszabályok és belső szabályzatok által előírt pénzügyi és számviteli feladatok végrehajtását.
  • Figyelemmel kíséri a szerződéses jogviszonyból adódó követeléseket és kötelezettségeket, valamint azok határidőre történő teljesítését.
  • Működteti a házipénztárt, lebonyolítja a banki forgalmat.
  • Ellátja az analitikus nyilvántartások vezetését.
  • Ellátja a jogszabályi változásokkal összhangban az iroda belső szabályozásai módosításának, az új szabályzatok tervezetének előkészítését.
  • Elkészíti a munkáltatói keresetigazolásokat.
  • Elkészíti a közfoglalkoztatottakra vonatkozó támogatás havonkénti igénylésével kapcsolatos elszámolásokat.
  • Segíti a Megyeháza társasház ellátó szervezetében képviselő személy munkáját.
  • Gondoskodik a Veszprém Vármegyei Önkormányzat és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal Kincstári Kártya szabályzatában megfogalmazott rendelkezések betartásáról, a kincstári kártyák használatával és elszámolásával kapcsolatos feladatok maradéktalan teljesüléséről.
  • Hatékonyan részt vesz és elősegíti a pályázatok lebonyolítását, a Projekt Irodával és a Paktum Irodával szorosan együttműködik a pályázatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás, elszámolás, végrehajtás tekintetében.

  Beszerzés:

  • A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében ellátja az ingatlanokkal kapcsolatos felújítási-, fejlesztési- és karbantartási beruházások, beszerzések és szolgáltatás megrendelések esetében a vagyongazdálkodási feladatokat. 

  Közbeszerzés: 

  • Megbízott közbeszerzési-jogi szakértő segítségével koordinálja a közbeszerzési eljárások előkészítését és lebonyolítását.
  • Évente elkészíti a közbeszerzési tervet és annak módosításait, meghatározza a lebonyolítandó közbeszerzési eljárások fajtáját.
  • Nyilvántartást vezet valamennyi közbeszerzésről. Figyelemmel kíséri a beszerzéseket a nemzeti értékhatár elérését érintően. Évente beszámolót készít a közbeszerzések megvalósulásáról.

  Vagyongazdálkodás: 

  • Ellátja a vármegyei önkormányzat és hivatala vagyongazdálkodásával és hasznosításával kapcsolatos feladatokat.
  • Kezeli a vármegyei önkormányzat vagyonának biztosítására vonatkozó szerződésállományt, és ellátja az ebből adódó feladatokat.
  • Az irodák javaslatai alapján elkészíti a vármegyei önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét.
  • Javaslatot készít a vármegyei önkormányzat éves költségvetéséhez.
  • Elkészíti a kötendő bérleti szerződéseket, figyelemmel kíséri azok teljesítését.
  • Gondoskodik a vármegyei önkormányzat vagyontárgyai értékesítésének előkészítéséről, az értékesítés lebonyolításáról.
  • Gondoskodik a vármegyei önkormányzat ingatlanvagyonára vonatkozó ingatlankataszter vezetéséről.
  • A vármegyei önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok műszaki állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri, felméri a felújítási, fejlesztési és karbantartási igényeket, előkészíti az ezekkel összefüggő döntéseket. Szervezi, irányítja és ellenőrzi az ingatlanok állagának megóvásával, felújításával összefüggő műszaki feladatokat.
  • Szakmai programot, beruházási javaslatot, megvalósíthatósági tanulmányokat készít(tet) döntés-előkészítő szerepében.
  • Feltárja és elemzi a beruházások megvalósításánál fellépő kockázatokat.
  • Lebonyolít(tat)ja az ingatlan beruházások kivitelezését.
  • Együttműködik és képviseli a beruházói érdekeket mind a saját lebonyolításban végzett beruházások esetében, mind a megbízott lebonyolító munkáját segítve.
  • Ellátja az eszköznyilvántartással kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
  • Gondoskodik az elkészült beruházások vármegyei önkormányzat vagyonában történő feltüntetéséről, földhivatali bejegyzéséről.
 • Önkormányzati Iroda

  Diószeginé Tímár Hajnalka
  irodavezető
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 351
  Közvetlen szám: 545-034
  FAX szám: 545-035
  E-mail: dioszegine(kukac)vpmegye.hu

  Halmi-Tóth Mónika
  önkormányzati referens
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 155
  Közvetlen szám: 545-044
  E-mail: halmi-toth.monika(kukac)vpmegye.hu

  Lengyelné Piros Réka
  önkormányzati titkársági referens
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 106
  Közvetlen szám: 545-017
  E-mail: lengyelne-piros.reka(kukac)vpmegye.hu

  Majerikné Bánó Katalin
  humánpolitikai referens
  Hivatali fõszám: 88/545-000 Mellék: 160
  Közvetlen szám: 545-028
  E-mail: majerikné.katalin(kukac)vpmegye.hu

  Szász Andrea
  önkormányzati referens
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 255
  Közvetlen szám: 545-067
  E-mail: szasz.andrea(kukac)vpmegye.hu 

  Vipler Emőke
  titkársági referens
  Hivatali fõszám: 88/545-000 Mellék: 162
  Közvetlen szám: 545-021
  E-mail: vipler.emoke(kukac)vpmegye.hu


  Önkormányzati Iroda feladatai 

  • Gondoskodik a vármegyei önkormányzat, a vármegyei nemzetiségi önkormányzatok közgyűlése és bizottságai üléseinek előkészítéséről, szervezéséről és lebonyolításáról, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, a jegyzőkönyveknek és a döntéseknek érintettek részére történő továbbításáról, a döntések nyilvántartásáról.
  • Részt vesz a vármegyei nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek és tagjainak képzésében és folyamatosan kapcsolatot tart a szervezetek vezetőivel és munkatársaival.
  • Figyelemmel kíséri a közgyűlésen és a bizottsági üléseken az SZMSZ módosítására vonatkozó észrevételeket, gondoskodik ezek nyilvántartásáról és a módosító javaslatok megszövegezéséről.
  • Elkészíti a vármegyei közgyűlés üléseire a lejárt határidejű testületi döntések végrehajtásáról adott jelentést.
  • Előkészíti és szervezi a bírósági ülnökök választásával kapcsolatos feladatokat.
  • A Titkársági és Szervezési Iroda közreműködésével szervezi a vármegyei önkormányzat nemzeti és önkormányzati ünnepeinek megrendezését, gondoskodik a vármegyei önkormányzati rendezvények, fogadások, konferenciák, kitüntetés átadási ünnepségek lebonyolításáról.
  • Gondoskodik a vármegyei jegyző tevékenységének szervezéséről, segíti feladatai ellátását.
  • Ellátja - külön intézkedésben foglaltak szerint - a vármegyei önkormányzat honlapjának szerkesztésével kapcsolatos feladatokat.
  • Ellátja a vármegyei jegyző iránymutatása alapján a vármegyei önkormányzat és a hivatal működésével kapcsolatos jogi vonatkozású ügyek intézését.
  • Véleményezi, illetve elkészíti a vármegyei önkormányzat és a hivatal által kötendő szerződések tervezetét.
  • Vezeti a vármegyei önkormányzat és a hivatal által megkötött szerződések nyilvántartását.
  • Közreműködik a vármegyei önkormányzat rendeletei tervezetének elkészítésében, szükség esetén javaslatot tesz e rendeletek módosítására.
  • Gondoskodik az önkormányzati rendeletek Integrált Jogalkotási Rendszerben (IJR) történő szerkesztéséről, hatályosításáról, publikálásáról.
  • Ellátja a jogharmonizációs tevékenységet a helyi rendeletek vonatkozásában.
  • Részt vesz a közgyűlési és bizottsági előterjesztések jogszerűségének vizsgálatában.
  • Előkészíti a közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben hozott döntéseit.
  • Szakmailag segíti az Ügyrendi Bizottság tevékenységét.
  • Ellátja az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint a hivatal, valamint a vármegyei nemzetiségi önkormányzatok ügyiratkezeléssel és irattározással kapcsolatos feladatait.
  • Figyelemmel kíséri az ügyiratkezelés szabályainak betartását.
  • Átveszi és továbbítja a vármegyei önkormányzat és a hivatal postai küldeményeit. 

  Humánpolitikai feladatok

  • Ellátja a vármegyei díjak adományozására vonatkozó javaslatok döntés-előkészítési feladatait, szervezi a kitüntetéseket megjelenítő tárgyak elkészíttetését. Vezeti a közgyűlés által alapított kitüntetések, díjak adományozásához kapcsolódó nyilvántartásokat, ellátja a miniszteri, vagy ennél magasabb szintű kitüntetések adományozására vonatkozó javaslattétellel kapcsolatos adminisztratív teendőket.
  • Ellátja a hivatalban felmerülő humánpolitikai feladatokat, gondoskodik a hivatal dolgozói személyzeti és munkaügyeinek intézéséről.
  • Elkészíti a hivatal dolgozóira vonatkozó munkajogi szabályzatokat, a tartalmukat érintő jogszabályi változások esetén gondoskodik átdolgozásukról.
  • Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos személyzeti feladatokat és munkaügyeinek intézést.
  • Ellátja az üzemorvos megbízásával kapcsolatos feladatokat.
  • Gondoskodik az önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házas-, vagy élettársa, valamint gyermeke(i) vagyonnyilatkozatának őrzéséről és ellátja a nyilvántartással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.
  • Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján segíti a hivatalt, mint adatkezelőt a személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatos kérdésekben, ellenőrzi a GDPR-ban foglaltak betartását, kapcsolatot tart és együttműködik az érintett személlyel, kapcsolatot tart és együttműködik a felügyeleti hatósággal.

  Bizottsági feladatok 

  • Ellátja a Veszprém Vármegyei Értéktár működtetésével kapcsolatos titkársági feladatokat és a Veszprém Vármegyei Értéktár Bizottság titkári feladatait.
  • Ellátja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság titkári feladatait.

  Egyéb feladatok 

  • Működteti az IP alapú telefonközpontot, közreműködik az egyéb rendezvények lebonyolításában.
  • Részt vesz a hivatal működéséhez szükséges dologi feltételek biztosításában, az e körben felmerülő igények felmérésében.
  • Koordinálja a vármegyei önkormányzat gazdasági programjának elkészítését.
  • Ellátja a vármegyei önkormányzat és a hivatal működésével kapcsolatos beszerzői tevékenységet, ezzel összefüggően meghatározott feladatokat.
  • A 1993. évi III. törvény 60. § (8) bekezdése alapján részt vesz a falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezésében.
  • A vármegyei jegyző iránymutatásával ellátja az ISO minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos koordinatív és adminisztrációs feladatokat.
 • Projekt Iroda

  Várszegi Bernadett
  irodavezető
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 257
  Közvetlen szám: 545-077
  E-mail: varszegi.bernadett(kukac)vpmegye.hu

  Bognár Csaba
  pályázati koordinátor
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 172
  Közvetlen szám: 545-030
  E-mail: bognár.csaba(kukac)vpmegye.hu

  Jóna Bernadett
  pályázati koordinátor
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 202
  Közvetlen szám: 545-095
  E-mail: jona.bernadett(kukac)vpmegye.hu

  Lents Zoltán
  pályázati koordinátor
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 156
  Közvetlen szám: 545-088
  E-mail: lents.zoltan(kukac)vpmegye.hu

  Rauch Barbara
  pályázati koordinátor
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 502
  Közvetlen szám: 545-025
  E-mail: rauch.barbara(kukac)vpmegye.hu

  Varga Mónika
  pályázati koordinátor
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 147
  Közvetlen szám: 545-016
  E-mail: varga.monika(kukac)vpmegye.hu


  Projekt Iroda feladatai 

  Pályázatok figyelése, készítése, menedzselése:

  • A vármegyei önkormányzat feladatkörében felkutatja a kapcsolódó uniós és hazai pályázati lehetőségeket, arról folyamatosan tájékoztatja a hivatal vezetését.
  • Kijelölt projektek esetében elkészíti (elkészítteti) a pályázatot, javaslatot tesz a projekt-teamre, a külső-belső kommunikáció megszervezésére.
  • Külső pályázatíró bevonása esetén folyamatosan kapcsolatot tart, ellenőrzi a pályázatírói munkát.
  • Sikeres pályázat esetén közreműködik a támogatási szerződés megkötésében.
  • Elvégzi a projektek menedzsment feladatait a megkötött megállapodások alapján.

  A projektmenedzsmenti feladatok:

   • irányítja a projektmenedzsment szervezet munkatársainak munkáját, ellenőrzi a projektmenedzsment szervezet munkatársait;
   • pénzügyi, szakmai előrehaladás nyomon követése;
   • műszaki, szakmai tartalom változásának kezelése (EPTK, KSZ);
   • módosítási igények (változás bejelentés, szerződésmódosítás) kezelése, benyújtás EPTK-n keresztül, kapcsolódó hiánypótlás kezelése, benyújtása;
   • személyes/helyszíni egyeztetés biztosítása a mérföldkövek szerint elvárt készültség ellenőrzése céljából;
   • folyamatos egyeztetés a mérföldkövekben vállalt tevékenységek teljesítését követően benyújtandó szakmai beszámoló és kifizetési igénylés módjáról, időpontjáról, összegéről;
   • szakmai beszámolók összeállítása és EPTK-ban történő rögzítése a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján;
   • záró beszámoló összeállítása és EPTK-ban történő rögzítése a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján;
   • esetleges hiánypótlások kezelése és összeállítása;
   • építési beruházás esetén a települési önkormányzat, mint beruházó által nyitott e-napló nyomon követése, ellenőrzése;
   • szükség esetén jogi tanácsadás szervezése a települési önkormányzatnak, a szerződések szakszerű megkötésének támogatása és betartatása;
   • a megvalósítással, elszámolással, az előrehaladás értékelésével és felügyeletével, monitoringgal kapcsolatos szakértői tanácsadás;
   • szakmai felügyelet és támogatás a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos teendők ellátásával kapcsolatban;
   • szakmai felügyelet és támogatás a kivitelezés kapcsán szükséges adminisztratív feladatok ellátásában, a projekt céljainak megfelelő, minőségi munkavégzés kapcsán;
   • a projekt keretében tervezett beszerzési eljárások teljes körű előkészítése és lebonyolítása a Ptk. előírásai, valamint a települési önkormányzat beszerzési szabályzatában foglaltak szerint. A feladatok ellátása az alábbi tevékenységekre terjed ki:
   • a beszerzési eljárás ajánlatételi felhívásának, valamint iratmintáinak elkészítése, egyeztetve a települési önkormányzattal;
   • ajánlattételi határidőben a felkért gazdasági szereplőktől beérkezett kérdések megválaszolása, egyeztetve a települési önkormányzattal;
   • az ajánlattételi felhívások kiküldése a települési önkormányzat által megjelölt, alkalmas gazdasági szereplők részére, a benyújtott ajánlatok átvétele, bontása;
   • szükség esetén hiánypótlási felhívás elkészítése egyeztetve a települési önkormányzattal;
   • benyújtott ajánlatok vizsgálata, értékelésre vonatkozó javaslattétel;
   • döntési javaslat előkészítése, egyeztetve települési önkormányzattal;
   • a települési önkormányzat döntése alapján a szerződéstervezet előkészítése;
   • a fenti, érdemi feladatokhoz kapcsolódó adminisztratív tevékenység ellátása.
   • helyszíni ellenőrzésnél személyes jelenlét biztosítása, illetve szakmai segítség nyújtása;
   • projektmenedzsmenti tevékenység teljes körű dokumentációjának kezelése: munkaköri leírás kiegészítések, bérek és járulékok, azok kifizetését igazoló dokumentumok, bérösszesítők, munkaidő-kimutatások papír alapú kezelése, digitalizálása;
   • a települési önkormányzat által megküldött pénzügyi, szakmai bizonylatok áttekintése, véleményezése, folyamatos pénzügyi kontroll gyakorlása;
   • a beszámoló és kapcsolódó elszámolás elfogadását követően a projektmenedzsment szervezet részére átadott eredeti dokumentumok visszajuttatása a települési önkormányzat részére, melyek megőrzése a fenntartási időszak végéig a települési önkormányzat feladata;
   • a kötelező nyilvánosság keretében vállalt tevékenységek megvalósítása során tanácsadás, segítségnyújtás, a KTK 2020 szerinti előírások teljesülésének ellenőrzése;
   • fotódokumentáció készítésének ellenőrzése, bekérése a települési önkormányzattól;
   • a helyszíni ellenőrzésekre történő felkészülés segítése, dokumentáció összeállítása;
   • ellenőrzések során előírt hiánypótlások teljesítésének támogatása;
   • a finanszírozás tervezése;
   • a pénzügyi teljesítések felügyelete;
   • a települési önkormányzat által befogadott számlák elszámolhatóságának ellenőrzése;
   • a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján a projekt időszakos kifizetési kérelmeinek elkészítése és az EPTK-ban történő rögzítése;
   • a projekt költségvetésének állandó nyomon követése;
   • a települési önkormányzat által megküldött alátámasztó dokumentumok, bizonylatok eljárásrend szerinti – a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti dokumentum mátrix alapján - ellenőrzés;
  • Megtervezi a projektkommunikációt.
  • Folyamatosan kapcsolatot tart a közreműködő szervezettel, amennyiben szükséges az Irányító Hatósággal.
  • Folyamatosan ellenőrzi a pályázatban megjelölt indikátorok megvalósulását.
  • Részt vesz a projektek során felmerülő költségvetés tervezési, elszámolási, pénzügyi adatszolgáltatási folyamatok szabályosságának biztosításában.
  • Főkönyvi könyvelés nyomon követése és rendszeres ellenőrzése a projekt teljes megvalósítási szakaszában a Gazdasági Irodával együttműködve.
  • Pályázati és projektnyilvántartás vezetése.
  • Egységes projektmódszertan kidolgozása, karbantartása és folyamatos továbbfejlesztése.
  • A folyamatban lévő pályázati munka hivatali számítógépes hálózaton történő naprakész figyelésére adatbázist dolgoz ki és folyamatosan karbantartja.
  • Az adatbázisban nyilvántartott adatokról – a saját és a megbízás alapján végzett projektek fizikai és pénzügyi eredményeiről – információt szolgáltat az érintett irodák részére.
  • A pályázatok lebonyolítása során szorosan együttműködik a Gazdasági Irodával a pályázatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás, elszámolás, végrehajtás tekintetében.
 • Titkársági és Szervezési Iroda

  Lóth-Széles Vivien Fanni
  irodavezető
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 161
  Közvetlen szám: 545-011
  E-mail: szeles.vivien(kukac)vpmegye.hu
   
  Cseh György
  informatikus
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 131
  Közvetlen szám: 545-073
  E-mail: cseh.gyorgy(kukac)vpmegye.hu
   
  Nagy-Tóth Petra Ágnes
  titkársági referens
  Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 161
  Közvetlen szám: 545-011
  E-mail: nagy-toth.petra(kukac)vpmegye.hu
   
  Zsebe Péter
  titkársági referens
  Hivatali fõszám: 88/545-000 Mellék: 105
  Közvetlen szám: 545-032
  E-mail: zsebe.peter(kukac)vpmegye.hu

  Titkársági és Szervezési Iroda feladatai

  • Gondoskodik a vármegyei közgyűlés elnöke és alelnöke tevékenységének, hivatalos programjának szervezéséről, a vezetői feladataik ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, segíti feladataik ellátását, összehangolja az elnöki, alelnöki belső hivatali egyeztetéseket és a külső partneri megkereséseket.
  • Külső szakértő közreműködésével koordinálja és szervezi az elnök és az alelnök munkájához kapcsolódó sajtó és kommunikációs feladatokat, előkészíti az elnöki programok háttéranyagait, a hozzá kapcsolódó sajtómegjelenéseket.
  • Folyamatosan figyelemmel kíséri a vármegye sajtóprezentációját, a megjelenésekből sajtószemlét készít.
  • Előkészíti a nemzetközi együttműködési megállapodásokat, nyilvántartja és folyamatosan figyelemmel kíséri a megállapodásokban foglaltak megvalósulását.
  • Elkészíti a vármegyei önkormányzat és a hivatal nemzetközi programtervét és a végrehajtásról szóló beszámolót. Információt biztosít a nemzetközi kapcsolatokról a közgyűlés tagjainak, valamint a hivatalnak.
  • Szervezi a vármegyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, az önkormányzati delegációk kiutazását, illetve a külföldi delegációk fogadását és gondoskodik programjaik összeállításáról és lebonyolításáról.
  • Kapcsolatot tart az európai szervezetek, intézmények képviseleteivel székhelyükön (külföldön és Magyarországon).
  • Figyelemmel kíséri az Európai Unió dokumentumait, eseményeit, a kiírt pályázatokat.
  • Ellátja a vármegyei önkormányzat sportfeladatait, szervezi a hazai és a nemzetközi sportkapcsolatokat. Rendszeres kapcsolatot tart fenn az ifjúsági és sport szervezetekkel, az országos ifjúsági és sportszervezetekkel, a Veszprém Megyei Sportszövetséggel, a Veszprém Megyei Diáksport Egyesülettel, és a vármegyei sportszervezetek képviselőivel.
  • Együttműködik a sportszervezetekkel, a vármegyei sportági szakszövetségekkel.
  • Segíti és kezdeményezi a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, sportrendezvények lebonyolítását. Kiemelt figyelmet fordít a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára.
  • Ellátja az állami sport információs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat.
  • Kezdeményezően lép fel a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,
  • Előkészíti a sport célú feladatok számára rendelkezésre álló összeg elosztására a felosztási javaslatot, és kezeli a kiírt pályázatokat.
  • Figyelemmel kíséri és előkészíti az európai uniós és az országos sport és ifjúsági célú pályázatokat.
  • Szervezi a hivatali sportrendezvényeket.
  • Segíti a vármegyében működő nemzetiségi szervezetek munkáját. Előkészíti ezen szervezetek esetleges anyagi támogatására vonatkozó javaslatokat, szervezi a döntések végrehajtását.
  • Gondoskodik a képviselők ügyviteli feladatainak ellátásáról, és tevékenységük ellátásához képviselői irodát biztosít.
  • Ellátja a képviselői iroda használatával kapcsolatos feladatokat a vármegyei közgyűlés tagjai, a hivatal és a Megyeházán működő hivatalok dolgozói részére.
  • Segíti az elnök tevékenységét az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában.
  • Elkészíti a vármegyei közgyűlés üléseire az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót.
  • Előkészíti a vármegyei jelképek használatának engedélyezésére vonatkozó közgyűlési elnöki döntéseket.
  • Részt vesz a vármegyei önkormányzat és a hivatal hivatalos eseményei, ünnepi alkalmai, és egyéb rendezvényei szervezési feladataiban.
  • Részt vesz az önkormányzat működését elősegítő Európai Uniós pályázatokban, illetve a Projekt Irodával közösen a 2014-2020 és a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm.rendeletben, valamint a 256/2021. (VI.18.) Korm. rendeletben foglalt vármegyei önkormányzatra háruló feladatokban.
  • Részt vesz a vármegyék közötti kapcsolatok szervezésében. 

  Idegenforgalmi feladatok 

  • Előkészíti az idegenforgalom területi érdekeinek az országos érdekekkel történő összehangolását elősegítő javaslatokat, döntéseket.
  • Gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, általános és tematikus kiadványokat készít és jelentet meg.
  • Előkészíti az idegenforgalommal kapcsolatos közgyűlési, bizottsági előterjesztéseket, idegenforgalmi fejlesztési koncepciók, tervek véleményezését.
  • Elemzi a vármegye idegenforgalmának alakulását, részt vesz a vármegyei turisztikai adatbázis korszerűsítésében.
  • Figyelemmel kíséri és előkészíti az európai uniós és az országos turisztikai, idegenforgalmi célú pályázatokat. 

  Bizottsági feladatok 

  • Ellátja az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság titkári feladatait.
  • Részt vesz „A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért” közterületszépítési verseny lebonyolításában.

  Informatikai feladatok

  Az informatikus

  • Szervezi a hivatal informatikai hálózatának működtetését és fejlesztését.
  • Gondoskodik a hivatal üzemeltetési és adatvédelmi szabályzatában foglaltak betartásáról.
  • Részt vesz az információbiztonsággal kapcsolatos feladatok elvégzésében. 

  Egyéb feladatok 

  • Gondoskodik az elnöki, alelnöki titkárság reprezentációjának ellátásáról.
  • Részt vesz a vármegyei önkormányzat és a hivatal működésével kapcsolatos beszerzői tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásában.
  • Gondoskodik a hivatali gépkocsik üzemeltetéséről.
  • Gondoskodik a hivatal és a közgyűlés működéséhez szükséges gondnoki jellegű feladatok ellátásáról.
  • Nyilvántartja a vármegyei közgyűlés tagjai testületi üléseken, valamint más rendezvényeken való megjelenését, adatot szolgáltat a képviselők tiszteletdíja és költségtérítése kifizetéséhez.